Website chính thức được Bệnh viện K (Vietnam National Cancer Hospital) sử dụng là cổng thông tin để nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh cập nhật và thông báo tình trạng sức khỏe cho Bệnh viện.


Để phòng tránh bệnh COVID-19, Bệnh viện K đề nghị:

  • Mọi người nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống bệnh COVID-19.
  • Tuân thủ các quy định về phòng dịch của BYT và Tổ chức Y Tế thế giới.
  • Tuân thủ các quy định của bệnh viện và hướng dẫn của nhân viên y tế.
  • Mọi người cần khai báo y tế và cập nhật tình trạng sức khỏe trên website này trước khi đến bệnh viện và cập nhật tình trạng sức khỏe 1 ngày hoặc ngay trước khi đến bệnh viện.